شهيد محمدكشاورز
 
شهيد محمدكشاورز فرزند داوود به‌ سال‌ 1345 در روستاي‌ گشت‌ شهرستان فومن ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از اينكه‌ دوران‌ طفوليت‌ را پشت‌ سرگذاشت‌، وارد مدرسه‌ گرديد و تا قبولي‌ پايه‌ پنجم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌پرداخت‌. بعد از اين،‌ در مغازه‌ بقالي‌ پدر به‌ فعاليت‌ پرداخت‌ و مدتي‌ در اين‌ كار بود، تا اينكه‌ به‌خدمت‌ رفت‌ و سرانجام‌ در  چهاردهم‌ ديماه‌ 1366 در منطقه‌ي‌ زبيدات‌ عراق‌، پس‌ از رشادت‌هاو دلاوري‌ها به‌ شهادت‌ رسيد و آسماني‌ شد.